verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Návštěva náměstkyně hejtmana Pk Ing. Michaely Matouškové, MBA

23.8.2023 - Webpage Administrátor
Dne 27. července nás opět navštívila náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví paní Ing. Michaela Matoušková, MBA spolu se svou asistentkou. Jednalo se o plánovanou návštěvu, neboť paní náměstkyně se pravidelně aktivně zajímá o chod jednotlivých zdravotnických zařízení zřizovaných krajem. Za naše ZZ se spolu se mnou zúčastnil jednání vedoucí útvaru HS Ing. V. Fabián.Paní náměstkyně se prioritně zajímala o průběh aktuálně nejvýznamnější investiční akce u nás, rekonstrukce Albertovy vily a dokončení její první části spolufinancované z prostředků EU k datu 31. 7. 2023. Dále jsme řešili možnosti financování fasády objektu tak, aby se co nejvíce přiblížila původní podobě fasády a také financování vnitřního vybavení. Tady jsme dostali příslib, že se vedení kraje potažmo Odbor zdravotnictví pokusí prostředky na tyto dvě části této akce zajistit. Ostatní části související s touto stavbou budeme nuceni financovat ze svých zdrojů, zejména část komunikací kolem Albertovy vily, část příjezdové komunikace a prostor pod objektem stravovacího provozu, a to v řádu jednotek milionů korun.Rovněž jsme paní náměstkyni informovali o vývoji projektu „Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, realizace energetických úspor provozů prádelny a varny stravovacího úseku“, kde nyní čekáme, zda projekt bude schválen poskytovatelem dotace z prostředků EU, z programu OPŽP 2021-2027, výzvy č. 9, kam byl tento náš projekt podán koncem dubna letošního roku. Také jsme informovali o naší finanční spoluúčasti, a to na poskytování komplexních služeb dotačního managementu v rámci tohoto projektu v celkové výši téměř 500 tis. Kč. U této výzvy je bohužel velmi vysoká spoluúčast na úrovní 50% z celkových nákladů, což činí cca 15 mil. Kč. Pokud by Pk nebyl ochoten či schopen spolufinancovat tento projekt svými prostředky, nemohli bychom akci realizovat. Nyní ještě jednáme o možnosti využití financování prostřednictvím projektu EPC, což by Pk nic nestálo a my bychom investici spláceli z dosažených úspor. S touto formou financování máme již zkušenosti.Představili jsme také studii obnovy historického pavilonu na zázemí pro paliativní a hospicovou péči a LDN, kterou pro nás zpracoval Ateliér architektury Ing. arch. Jana Mádlíka. Tady je prozatím financování bohužel zcela nejasné.Paní náměstkyně nás vyzvala, abychom své úspěchy vč. finančních darů a jejich dárců více prezentovali na sociálních sítích.V závěru jednání jsme paní náměstkyni informovali o dalších personálních a provozních záležitostech a poděkovali za její podporu. Ing. Rudolf Bulíček, ředitel 
Více

Psycholog ve zdravotnictví

14.7.2023 - Webpage Administrátor
Albertinum , OLÚ, Žamberk,akreditované pracoviště v oboru Klinická psychologie přijme Psychologa ve zdravotnictví   nabízíme:       práci na akreditovaném pracovišti v oboru klinická psychologie, psychiatrickém oddělení       platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění       hlavní pracovní poměr na akreditovaném pracovišti    nástup dle domluvy        zajištění povinných stáží v rámci přípravy na atestaci v oboru klinický psycholog       možnost plného hrazení  předatestační přípravy (stáže, kurzy a další - na základě individuální domluvy)       6 týdnů dovolené       benefity FKSP včetně příspěvku na stravování (místní kvalitní kuchyně v našem zařízení       spolupráce při zajištění ubytování či řešení bytové otázky       podpora dalšího vzdělávání, včetně bezplatné účasti na vzdělávacích akcích v našem zařízení      práce na akreditovaném pracovišti v příjemném prostřed    požadujeme:        VŠ vzdělání – magisterský stupeň jednooborové psychologie       Akreditovaný kvalifikační kurz psycholog ve zdravotnictví podmínkou   zařazení do specializační přípravy a praxe ve zdravotnictví výhodou   zařazení v některém z akreditovaných psychoterapeutických výcviků výhodou,       certifikovaný kurz z některé psychodiagnostické metody (např. ROR, WAIS – III, MMPI) výhodou,   morální a občanskou bezúhonnost (doložit výpisem z Rejstříku trestů)    zájem o profesní rozvoj a aktuální poznatky v oboru     kontakt: valentova@albertinum.cz, tel.:725 970 002, 465 677 841 
Více

Akreditace pro vzdělávání

12.7.2023 - Webpage Administrátor
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk v současnosti disponuje třemi akreditacemi udělenými MZ ČR k provádění specializovaného výcviku lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.Již v roce 2020 nám byla Rozhodnutím MZ ČR udělena akreditace pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, v roce 2022 jsme získali opět na základě Rozhodnutí MZ ČR akreditaci pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PSYCHIATRIE.Obě tyto akreditace nejen zvyšují prestiž obou oddělení a Albertina jako celku a povědomí o námi poskytovaných zdravotních službách, ale zejména znamenají významné posílení šancí získat lékaře v obou těchto specializačních oborech pro práci v našem zdravotnickém zařízení. U poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče toto rozhodně není obvyklým standardem.   V případě akreditace v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE jsou již dvě naše lékařky zařazeny do specializačního vzdělávání v tomto oboru a zároveň se k nám hlásí lékaři z různých zdravotnických zařízení na specializační stáže v tomto oboru v rámci základního interního kmene.I akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE již přinesla efekt v podobě nástupu nového lékaře od počátku roku 2023 na naše psychiatrické oddělení ke specializačnímu vzdělávání pod vedením kvalifikovaných školitelů. Lékař posílil tým lékařů tohoto oddělení a to umožňuje pokračovat v naplňování cílů našeho schváleného Transformačního plánu v rámci transformace psychiatrické péče v ČR.Časově posledním naším úspěchem je na základě Rozhodnutí MZ ČR udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním nelékařském oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE s termínem zahájení specializačního vzdělávacího programu od 1. 7. 2023. Nyní tedy usilujeme o získání zájemce – školence pro tento obor, který se pod vedením školitelky Mgr. Petry Urbanové bude připravovat k získání této specializace a posílí náš tým psychologů na oddělení psychiatrickém, paliativním příp. dalších.     Akreditace pro vzdělání       Akreditace pro obor pneumologie a ftizeologieAkreditace pro obor klinické psychologieAkreditace pro obor psychiatrie
Více

Město Dobrých lidí

9.6.2023 - Webpage Administrátor
V sobotu 27. května 2023 na koupališti v Jablonném nad Orlicí proběhla akce s názvem Město Dobrých lidí. Jde o skupinu nadšenců a dobrovolníků, kteří každý rok od roku 2015 mají společný cíl, a to je pomoci lidem, kteří tu pomoc potřebují. Tento rok se jejich srdce obrátilo k nám, na naše oddělení paliativní a hospicové péče odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. Je to až neuvěřitelné, ale na akci se vybrala úžasná částka 169 230,- Kč. S paliativním týmem a s hlavní organizátorkou akce Město Dobrých lidí paní Simonou Mikyskovou jsme před akcí rozmýšleli, co naši nemocní potřebují, co bychom jim za získané peníze mohli poskytnout. Rozhodli jsme se pro zpříjemnění společných prostor a k vybudování zimní zahrady uvnitř našeho oddělení. Naši nemocní potřebují hlavně klid, laskavou péči a pobývat v krásném a příjemném prostředí. Dalším návrhem bylo vzdělávání a intervize pro paliativní tým. Psychologická podpora zdravotníků podílejících se na paliativní péči by měla být pravidelně podporována, neboť nejen pomáhá v prevenci syndromu vyhoření, ale i nepřímo zvyšuje kvalitu poskytované péče. Vzdělávání v paliativní péči je nesmírně důležité. Pokud bude pracovník dostatečně vzdělán, bude poskytovat tu nejlepší péči. Bude vědět například, jak správně zvládat emoce ať už svoje, nebo pacienta. Období na sklonku života je velmi citlivé, citlivé i na jednu špatnou větu nebo i na jeden špatně provedený zákrok. O terminálně nemocného se musí starat personál, který to prostě správně umí a správně cítí. Akce jsme se jako tým samozřejmě účastnili. Bylo to krásně strávené odpoledne se skvělými lidmi. Všem organizátorům této úžasné akce ze srdce mockrát děkujeme! Děkujeme samozřejmě i všem, kteří se jakkoliv podíleli na výše uvedené finanční částce. Simona Žabková
Více

REALIZUJEME