verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Ošetřovatelská lůžka

7.12.2023 - Webpage Administrátor
 Od 8.12.2023  do 31. 12. 2023 budou zřízena ošetřovatelská lůžka na  Honlově domě  - 3.patro budova plicního oddělení. Maximální kapacita je 20 lůžek. Kontaktní osobou pro příjem pacientu je vrchní sestra oddělení: p. Horníčková Blanka tel.: 465 677 913, 725 990 692 Co jsou ošetřovatelská lůžka?Jsou to lůžka poskytována pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování, především ošetřovatelské péče, se zhoršuje. Pacientův  zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování nepřetržité ošetřovatelské péče. Maximum péče je soustředěno ve výkonech oboru ošetřovatelství včetně monitorování výživy a rehabilitační péče v rozsahu rehabilitačního ošetřovatelství (polohování, nácvik denních činností vedoucích k zachování nebo ke zvýšení soběstačnosti pacientů). Cílem této péče je komplexní zajištění individuálních potřeb, nastavení  ošetřovatelských intervencí a jejich realizace vedoucí k udržení a zlepšení zdravotního stavu. Kritéria přijetí:·         Pacienti s chronickým onemocněním, které jim znemožňuje setrvat v domácím prostředí.·         Stabilizovaný zdravotní stav pacienta- pacient nepotřebuje lékařskou péči.·         Významná funkční porucha v oblasti kognitivního deficitu nebo oblasti soběstačnosti.·         Zdravotní stav pacienta vyžaduje pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Přijetí indikuje:·         Ošetřující lékař při hospitalizaci na akutním lůžku·         Ošetřující lékař při hospitalizaci v následné péči·         Praktický lékař·         Lékař specializované ambulance                                                                       
Více

STOP Dekubitům

22.11.2023 - Webpage Administrátor
16. listopadu jsme si připomněli společný cíl zdravotnických zařízení STOP Dekubitům. Naše zařízení se problematikou proleženin dlouhodobě zabývá. Máme sestru specialistku, která je vyškolená v oblasti hojení ran a dekubitů a pravidelně reviduje  postupy v hojení ran a dekubitů a zavádí nové trendy do praxe. Pacienty při příchodu na oddělení hodnotíme, jak hodně jsou ohroženi vznikem dekubitů a podle toho nastavíme ošetřovatelský proces, který má za úkol působit preventivně nebo léčebně, při již vzniklém dekubitu. Může to být používání správných polohovacích pomůcek, vhodných antidekubitních matrací, antidekubitních lůžek s laterálním náklonem, preventivní krytí rizikových míst jako jsou například: paty, kotníky, lopatky, boky, týl hlavy, ale i další části těla. V případě již vzniklého dekubitu, používáme v léčbě nejen moderní hojící materiály, ale upravujeme i plán výživy ve spolupráci s nutričním terapeutem a zavádíme další opatření, která vycházejí z doporučení EPUAP. Snažíme se  edukovat i rodiny našich pacientů, aby pokračovaly v nastavených opatření i v domácím prostředí. To vše by se neobešlo bez profesionálního přístupu personálu, který ošetřuje naše pacienty. Proleženiny postihují až 20 % pacientů v evropských nemocnicích. Zdravotní systémy vynakládají zhruba 4% ročního  rozpočtu na jejich léčbu. Nejúčinnější v boji proti dekubitů je  správná prevence. Výše zmíněné důvody vedly ke vzniku celosvětové výzvy Stop dekubitům  European Pressure Ulcer Advisory Panel - EPUAP, jehož cílem je sdílení dobré praxe i výměna zkušeností mezi odbornou a laickou veřejností Více informací na  https://www.dekubity.eu/informace-pro-verejnost/charakteristika-prolezenin/                                                                                                           Bc. Marcela Valentová hlavní sestra 
Více

Návštěva náměstkyně hejtmana Pk Ing. Michaely Matouškové, MBA

23.8.2023 - Webpage Administrátor
Dne 27. července nás opět navštívila náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví paní Ing. Michaela Matoušková, MBA spolu se svou asistentkou. Jednalo se o plánovanou návštěvu, neboť paní náměstkyně se pravidelně aktivně zajímá o chod jednotlivých zdravotnických zařízení zřizovaných krajem. Za naše ZZ se spolu se mnou zúčastnil jednání vedoucí útvaru HS Ing. V. Fabián.Paní náměstkyně se prioritně zajímala o průběh aktuálně nejvýznamnější investiční akce u nás, rekonstrukce Albertovy vily a dokončení její první části spolufinancované z prostředků EU k datu 31. 7. 2023. Dále jsme řešili možnosti financování fasády objektu tak, aby se co nejvíce přiblížila původní podobě fasády a také financování vnitřního vybavení. Tady jsme dostali příslib, že se vedení kraje potažmo Odbor zdravotnictví pokusí prostředky na tyto dvě části této akce zajistit. Ostatní části související s touto stavbou budeme nuceni financovat ze svých zdrojů, zejména část komunikací kolem Albertovy vily, část příjezdové komunikace a prostor pod objektem stravovacího provozu, a to v řádu jednotek milionů korun.Rovněž jsme paní náměstkyni informovali o vývoji projektu „Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, realizace energetických úspor provozů prádelny a varny stravovacího úseku“, kde nyní čekáme, zda projekt bude schválen poskytovatelem dotace z prostředků EU, z programu OPŽP 2021-2027, výzvy č. 9, kam byl tento náš projekt podán koncem dubna letošního roku. Také jsme informovali o naší finanční spoluúčasti, a to na poskytování komplexních služeb dotačního managementu v rámci tohoto projektu v celkové výši téměř 500 tis. Kč. U této výzvy je bohužel velmi vysoká spoluúčast na úrovní 50% z celkových nákladů, což činí cca 15 mil. Kč. Pokud by Pk nebyl ochoten či schopen spolufinancovat tento projekt svými prostředky, nemohli bychom akci realizovat. Nyní ještě jednáme o možnosti využití financování prostřednictvím projektu EPC, což by Pk nic nestálo a my bychom investici spláceli z dosažených úspor. S touto formou financování máme již zkušenosti.Představili jsme také studii obnovy historického pavilonu na zázemí pro paliativní a hospicovou péči a LDN, kterou pro nás zpracoval Ateliér architektury Ing. arch. Jana Mádlíka. Tady je prozatím financování bohužel zcela nejasné.Paní náměstkyně nás vyzvala, abychom své úspěchy vč. finančních darů a jejich dárců více prezentovali na sociálních sítích.V závěru jednání jsme paní náměstkyni informovali o dalších personálních a provozních záležitostech a poděkovali za její podporu. Ing. Rudolf Bulíček, ředitel 
Více

REALIZUJEME