verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Akreditace pro vzdělávání

12.7.2023 - Webpage Administrátor
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk v současnosti disponuje třemi akreditacemi udělenými MZ ČR k provádění specializovaného výcviku lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.Již v roce 2020 nám byla Rozhodnutím MZ ČR udělena akreditace pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, v roce 2022 jsme získali opět na základě Rozhodnutí MZ ČR akreditaci pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PSYCHIATRIE.Obě tyto akreditace nejen zvyšují prestiž obou oddělení a Albertina jako celku a povědomí o námi poskytovaných zdravotních službách, ale zejména znamenají významné posílení šancí získat lékaře v obou těchto specializačních oborech pro práci v našem zdravotnickém zařízení. U poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče toto rozhodně není obvyklým standardem.   V případě akreditace v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE jsou již dvě naše lékařky zařazeny do specializačního vzdělávání v tomto oboru a zároveň se k nám hlásí lékaři z různých zdravotnických zařízení na specializační stáže v tomto oboru v rámci základního interního kmene.I akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE již přinesla efekt v podobě nástupu nového lékaře od počátku roku 2023 na naše psychiatrické oddělení ke specializačnímu vzdělávání pod vedením kvalifikovaných školitelů. Lékař posílil tým lékařů tohoto oddělení a to umožňuje pokračovat v naplňování cílů našeho schváleného Transformačního plánu v rámci transformace psychiatrické péče v ČR.Časově posledním naším úspěchem je na základě Rozhodnutí MZ ČR udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním nelékařském oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE s termínem zahájení specializačního vzdělávacího programu od 1. 7. 2023. Nyní tedy usilujeme o získání zájemce – školence pro tento obor, který se pod vedením školitelky Mgr. Petry Urbanové bude připravovat k získání této specializace a posílí náš tým psychologů na oddělení psychiatrickém, paliativním příp. dalších.     Akreditace pro vzdělání       Akreditace pro obor pneumologie a ftizeologieAkreditace pro obor klinické psychologieAkreditace pro obor psychiatrie
Více

Město Dobrých lidí

9.6.2023 - Webpage Administrátor
V sobotu 27. května 2023 na koupališti v Jablonném nad Orlicí proběhla akce s názvem Město Dobrých lidí. Jde o skupinu nadšenců a dobrovolníků, kteří každý rok od roku 2015 mají společný cíl, a to je pomoci lidem, kteří tu pomoc potřebují. Tento rok se jejich srdce obrátilo k nám, na naše oddělení paliativní a hospicové péče odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. Je to až neuvěřitelné, ale na akci se vybrala úžasná částka 169 230,- Kč. S paliativním týmem a s hlavní organizátorkou akce Město Dobrých lidí paní Simonou Mikyskovou jsme před akcí rozmýšleli, co naši nemocní potřebují, co bychom jim za získané peníze mohli poskytnout. Rozhodli jsme se pro zpříjemnění společných prostor a k vybudování zimní zahrady uvnitř našeho oddělení. Naši nemocní potřebují hlavně klid, laskavou péči a pobývat v krásném a příjemném prostředí. Dalším návrhem bylo vzdělávání a intervize pro paliativní tým. Psychologická podpora zdravotníků podílejících se na paliativní péči by měla být pravidelně podporována, neboť nejen pomáhá v prevenci syndromu vyhoření, ale i nepřímo zvyšuje kvalitu poskytované péče. Vzdělávání v paliativní péči je nesmírně důležité. Pokud bude pracovník dostatečně vzdělán, bude poskytovat tu nejlepší péči. Bude vědět například, jak správně zvládat emoce ať už svoje, nebo pacienta. Období na sklonku života je velmi citlivé, citlivé i na jednu špatnou větu nebo i na jeden špatně provedený zákrok. O terminálně nemocného se musí starat personál, který to prostě správně umí a správně cítí. Akce jsme se jako tým samozřejmě účastnili. Bylo to krásně strávené odpoledne se skvělými lidmi. Všem organizátorům této úžasné akce ze srdce mockrát děkujeme! Děkujeme samozřejmě i všem, kteří se jakkoliv podíleli na výše uvedené finanční částce. Simona Žabková
Více

V Albertinu máme nově NEMOCNIČNÍ KAPLANKU

20.1.2023 - Webpage Administrátor
Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta. Duchovní potřeby má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocniční kaplanky, která je součástí týmu pracovníků paliativního týmu a slouží všem pacientům na všech oddělení, bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům Albertina. Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání. Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter. Nemocniční kaplankou v Albertinu je Mgr. Marie Souradová, zároveň zdravotní sestra na oddělení paliativní a hospicové péče. Kontakt: souradova@albertinum.cz  Mgr. Simona Žabková, vrchní sestra paliativní a hospicové péče  
Více

Dar na nové sanitní vozidlo

12.1.2023 - Webpage Administrátor
Dar na nové sanitní vozidlo Po předchozích jednáních s ředitelem a jednatelem společnosti MAREK zemědělská technika s.r.o. se sídlem Helvíkovice 33 panem Bc. Jiřím Markem, byla dne 5. ledna 2023 uzavřena a podepsána darovací smlouva mezi naším zdravotnickým zařízením a uvedenou společností na finanční dar ve výši 750 tis. Kč. Tyto prostředky jsou účelově vázány na sdružení prostředků pro nákup nového sanitního vozidla, které nahradí sanitní vozidlo 9 let staré s proběhem téměř 300 tis. km. Daru si velice vážíme, neboť se jedná o jednu z nejvyšších částek, která nám byla dárcem v historii Albertina poskytnuta. Ředitel Bulíček opakovaně společnosti a panu Markovi poděkoval, neboť zejména v této době není standardní darovat finanční prostředky a už vůbec ne v takové výši. Vzhledem k aktuálním cenám nových sanitních vozidel na trhu, zjištěných jeho průzkumem a splňujících požadavky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN EN 1789 (842110) v platném znění, bude nutné nákup sanitního vozidla dofinancovat vlastními prostředky naší organizace ve výši cca 800 tis. Kč. Po schválení naším zřizovatelem zastoupeným náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaelou Matouškovou, MPA a vedoucím odboru zdravotnictví Mgr. Bc. Pavlem Čechem budou zpracovány zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele nového sanitního vozidla a budeme se těšit na nabídky, které vyhodnotí ředitelem jmenovaná výběrová komise. Poté bude vozidlo objednáno a zakoupeno. Bohužel, v rámci dodržení platné legislativy a s ohledem na současný stav automobilového průmyslu, bude tento proces trvat v řádu týdnů či měsíců.   Ing. Rudolf Bulíčekředitel 
Více

REALIZUJEME